-- กรุณาเลือกศูนย์เชี่ยวชาญ --
ด้านล่างนี้
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านจิตเภทในวิถีชนบท
(Rural Schizophrenia)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโรงเรียน
(School Mental Health Based Program)

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านนิติจิตเวชศาสตร์
(Forensic Psychiatry)

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านสมองและจิตใจ
(Brain and Mind)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช
(Psychiatric Rehabilitation)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
(Alcohol Related Mental Health Problem)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ
(Geriatric Mental Health and Psychiatry)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
(Intellectual disability)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านออทิซึม
(Autism)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(Child Development)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้า
(Depression)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชน
(Mental Health care in Community)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวิกฤติสุขภาพจิตจากภัยพิบัติ
(Trauma and Crisis Mental Health)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านจิตเวชสารเสพติด
(Addictive Psychiatry)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านจิตเวชทางเลือก
(Alternative Psychiatry)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์วัฒนธรรม
(Transcultural Service)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านป้องกันฆ่าตัวตาย
(Suicide Prevention)
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชน : เด็กและวัยรุ่น
(Community Mental Health Service : Child and Adolescent)