สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
    คลังความรู้งานวิจัย
    คลังความรู้งานวิชาการ
    คลังความรู้เทคโนโลยี
    ห้องสมุดสถาบันฯ
    ศูนย์ปฏิบัติการสถาบันฯ
    แพทย์แผนไทยฯ
    กรมสุขภาพจิต
    กระทรวงสาธารณสุข
    พรบ.สุขภาพจิตพ.ศ.2551

Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด


 ระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ.pdf

จุดประสงค์ของการนำเสนอ เพื่อให้ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์รับทราบสถานการณ์ และแนวทางการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง และนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนี้มอบเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ เพื่อผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างมีคุณภาพ และได้รับการดูแลต่อเนื่อง ป้องกันการเกิดพฤติกรรมรุนแรงและการก่อคดีซ้ำหลังพ้นโทษ เพื่อสังคมที่ปลอดภัย

 

Clinical Practice Guideline : งานวิจัย :
-
-
-
-
หลักสูตร : องค์ความรู้ :
-
-
-
-
-
-
-
-

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข