สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
    คลังความรู้งานวิจัย
    คลังความรู้งานวิชาการ
    คลังความรู้เทคโนโลยี
    ห้องสมุดสถาบันฯ
    ศูนย์ปฏิบัติการสถาบันฯ
    แพทย์แผนไทยฯ
    กรมสุขภาพจิต
    กระทรวงสาธารณสุข
    พรบ.สุขภาพจิตพ.ศ.2551

Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด
About
1. แผนปฏิบัติราชการ2. การให้บริการทางการแพทย์
ให้บริการผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.ครอบคลุมทั้งการประเมินและบำบัดรักษาอาการทางจิตในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิต โดยความร่วมมือของทีมผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพจิตและจิตเวช


คลินิกเฉพาะทาง

  • คลินิกนิติจิตเวช ให้บริการผู้กระทำผิดที่มีความผิดปกติทางจิตและผู้ป่วยนิติจิตเวช บำบัดรักษาและการฟื้นฟูอาการทางจิต ตรวจสภาพจิตผู้ขอรับบุตรบุญธรรม ทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง
  • คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปี ประเมิน 
  • คลินิกสารเสพติด ให้บริการผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ประเมิน บำบัดรักษาอาการถอนยา และฟื้นฟูสภาพจิตใจในผู้ป่วยสารเสพติด
วัน ภาคเช้า (08.00-12.00) ภาคบ่าย (13.00-16.00) หมายเหตุ
จันทร์ บริการตรวจปกติ
กิจกรรมพิเศษจากหน่วยงานสายใยรักษ์
- ตรวจผู้ป่วยค้างจากภาคเช้า / ผู้ป่วยฉุกเฉิน
-คลินิกนิติจิตเวช (ผู้ป่วยนัดจากเรือนจำ/ผู้รับบุตรบุญธรรม)
-ทหารกองเกินที่มีร่างกายและจิตใจเป็นหญิง
คลินิกแพทย์แผนไทย(ทั้งวัน)
อังคาร บริการตรวจปกติ
บริการสุขภาพจิตศึกษาสุขภาพกายศึกษา
-ตรวจผู้ป่วยค้างจากภาคเช้า/ผู้ปวยฉุกเฉิน
-คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
คลินิกแพทย์แผนไทย(ทั้งวัน)
พุธ บริการตรวจปกติ
บริการสุขภาพจิตศึกษาสุขภาพกายศึกษา
ตรวจผู้ป่วยค้างจากภาคเช้า/ผู้ป่วยฉุกเฉิน
-Case Conference(นิติจิตเวช)
คลินิกแพทย์แผนไทย(ทั้งวัน)
พฤหัสบดี บริการตรวจปกติ
บริการสุขภาพจิตศึกษาสุขภาพกายศึกษา
ตรวจผู้ป่วยค้างจากภาคเช้า/ผู้ป่วยฉุกเฉิน คลินิกแพทย์แผนไทย(ทั้งวัน)
ศุกร์ บริการตรวจปกติ
บริการสุขภาพจิตศึกษาสุขภาพกายศึกษา
ตรวจผู้ป่วยค้างจากภาคเช้า/ผู้ป่วยฉุกเฉิน คลินิกแพทย์แผนไทย(ทั้งวัน)
เสาร์ - - -
อาทิตย์ คลินิกนอกเวลาบุตรบุญธรรม คลินิกนอกเวลาบุตรบุญธรรม ค่าบริการ 2,500บาท/ราย
เริ่ม 9 พ.ย. 56
  • บริการจิตเวชฉุกเฉินนอกเวลา 24 ชั่วโมง        
  • ผู้ป่วยรายใหม่ต้องผ่านการคัดกรองจากพยาบาลก่อนทำบัตรเวชระเบียน (เปิดรับบัตรเวลา 07.30-11.30 น. และปิดรับบัตรเมื่อคิวเต็ม)
  • นำสวดมนต์ทุกวันพระเช้า เวลา 07.30-08.30น.
  • กรณีต้องการเลื่อนนัดต้องโทรประสานก่อนล่วงหน้า 2 วัน ที่เบอร์ 02-441-6100 ต่อ 58212 เวลา 13.30-15.30 น.

บริการทันตกรรมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในวันราชการ คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการเวลา 16.00 - 19.00 น. เฉพาะรายที่นัดหมายล่วงหน้า

เว็บไซต์สถาบันฯ :http://www.galya.go.th
 


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข