สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
    คลังความรู้งานวิจัย
    คลังความรู้งานวิชาการ
    คลังความรู้เทคโนโลยี
    ห้องสมุดสถาบันฯ
    ศูนย์ปฏิบัติการสถาบันฯ
    แพทย์แผนไทยฯ
    กรมสุขภาพจิต
    กระทรวงสาธารณสุข
    พรบ.สุขภาพจิตพ.ศ.2551

Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด
เครือข่ายนักวิจัย
รายชื่อเครือข่ายนักวิจัยด้านนิติจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
 1. แพทย์หญิงดวงตา   ไกรภัสสร์พงษ์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
 2. แพทย์หญิงวนัทดา    ถมค้าพาณิชย์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 3. แพทย์หญิงวิชชุดา    จันทราษฎร์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 4. นางสาวเบญจวรรณ   สามสาลี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 5. นางสุพรรณี             แสงรักษา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 6. นางกฤษณา            อำคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 7. ดร.อุทยา               นาคเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 8. นางสาวเพ็ญพรรณ์   ชิตวร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 9. นางสาวภาวินี          บุตรแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 10. นางสาวสาลิกา โค้วบุญงาม  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ
 11. นางลัดดา จีระกุล  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
 12. นางสาวเทวารัฐ จึงธนภัทร  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
 13. นางสาวรุ่งฟ้า แสงพรมชาลี  นักสังคมสงเคราะห์
 14. นาวสาวอินทิรา  อะตะมะ  นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข