ห้องสมุดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด

ศูนย์ความเเป็นเลิศงานป้องกันและช่วยเหลือผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

       โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชขนครินทร์ได้ดำเนินการในเรื่องประเด็นความเป็นเลิศด้านงานป้องกันและช่วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านงานป้องกันและช่วยเหลือผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในระดับประเทศเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมแหล่งความรู้ทางด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้เสี่ยงต่อการฆ่่าตัวตายโดยดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายรอบคลุมทั้งประเทศไทยนอกจากนี้โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชขนครินทร์ ยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานป้องกันและช่วยเหลือผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โดยมีการเปิดให้หลายประเทศเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานป้องกันและช่วยเหลือผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ประเทศที่มาดูงานและเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติมีดังนี้ เช่น ญี่ปุ่น , เวียดนาม ,ลาว  และพม่า 
Clinical Practice Guideline : งานวิจัย :
-
-
-
หลักสูตร : องค์ความรู้ :
-

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข