Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด


  การติดตามช่วยเหลือพื้นที่มีการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ถึงเป้าหมาย

นพ.ธรณินทร์ กองสุข และทีมงาน ร่วมกับรพ.จิตเวชพี่เลี้ยง แก้ไขปัญหากับพื้นที่ ณ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 18 เมษายน 2557 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา
ตอนนี้ตัวชี้วัดผ่านแล้ว 32.90% ขอแสดงความยินดี กับพื้นที่
  การพัฒนา Clinical Practice Guideline for The Excellent of Mental Health
นพ.ธรณินทร์ กองสุข และทีมงาน พัฒนาบุคลากร ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ ได้มาซึ่ง CPG ที่อยู่บนหลักฐาน ทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ

Clinical Practice Guideline : งานวิจัย :
-
-
หลักสูตร : องค์ความรู้ :
-
-

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข