Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด
Contact


โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
เลขที่ 440 ม. 4 ต.นาอาน  อ.เมือง 
จ.เลย  42000
โทร. 042-808100  โทรสาร. 042-814890
E-mail :  jvloei@gmail.com

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข