Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด
งานวิจัย
การพัฒนาและทดสอบแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                                                                                            แบบ ว-1 ด
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2556)
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
------------------------------------
ชื่อโครงการวิจัย
(ภาษาไทย)                          การพัฒนาและทดสอบแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย
(ภาษาอังกฤษ)                     The Development and Testing of Cultural Formulation  Interview
ชื่อแผนงานวิจัย
(ภาษาไทย)                           ความหลากหลายและการประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วยที่มารับบริการสุขภาพจิต
(ภาษาอังกฤษ)                     Cultural formulation and diversity of patient who derived mental health service
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
                โครงการวิจัยใหม่
                I. ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555-2559)
                - ข้อ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
                - ข้อ 2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง, ข้อ 2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม และข้อ 2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
                II. ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8   (พ.ศ. 2555-2559) 
                - ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
                - กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค
                - แผนงานวิจัยที่ 3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและส่งเสริมการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
                III. ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) 
                - ข้อ 7 การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ
                IV. ความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล
                - นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก : เรื่อง พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
                - นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ
                      1. นางสาวเบ็ญจา                          นิ่มนวล                 (50%)
                      2. นายแพทย์พูนพัฒน์                 กมลวุฒิพงศ์         (30%)
                      3. นางสาวชื่นนภา                       ชัชวาลย์                 (10%)
                      4. นางสุนันทา                               พลเดชาสวัสดิ์      (10%)
หน่วยงานหลัก    โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
2. ประเภทการวิจัย :           การวิจัยพื้นฐาน
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำการวิจัย :  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. คำสำคัญ (keywords) :                 การพัฒนาและทดสอบ, แบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย
 
5. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
                กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในสังคมมนุษย์ทุกสังคม มีวัฒนธรรมดํารงอยู่ในฐานะองค์ประกอบสําคัญ เพื่อเป็นตัวกําหนดสภาพหรือลักษณะของสังคม เป็นแบบแผนในการปฏิบัติตัว การให้คุณค่าในการดํารง และดําเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมหรือความประพฤติของมนุษย์ในแต่ละสังคม รวมทั้งเป็นตัวกําหนด นิยามความหมายและแบบแผนทางสุขภาพด้วย วัฒนธรรม และสุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เชื่อมร้อย และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างเป็นพลวัต แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมวัฒนธรรม1,2 ปัจจุบันนี้ยังพบว่ามีช่องว่างของสถานะของประชาชนระหว่างประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง ปานกลาง และต่ำ ตลอดจนมีความแตกต่างระหว่างคนในเมืองและคนในชนบท รวมถึงการความแตกต่างของด้านภาษา ซึ่งการใช้ภาษาท้องถิ่น และการเข้าใจพื้นฐานทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย (cultural formulation)3 เป็นกรอบแนวคิดเพื่อประเมินข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางวัฒนธรรมของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและประวัติทางบริบทของสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม, คำอธิบายอาการทางวัฒนธรรม, ปัจจัยทางวัฒนธรรมซึ่งมีผลต่อการปรับตัวต่อความเครียดทางจิตสังคม รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ใน Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) มีการใช้แบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย (cultural formulation interview; CFI) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีประโยชน์สำหรับแพทย์ในการวินิจฉัยและยอมรับผู้ป่วยอย่างที่เป็นได้มากขึ้น
                ปัจจุบันแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วยที่ใช้ ในประเทศไทยยังไม่มีผู้นำมาใช้ ซึ่งปัจจุบันการวินิจฉัยโรคตามระบบ DSM-V ได้นำประเด็นวัฒนธรรม (Culture) มาพิจารณาเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่มีแบบประเมินหรือแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วยที่สอคล้องกับวัฒนธรรมไทย คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย เพื่อนำไปใช้ในการสัมภาษณ์ผู้รับบริการที่มารับบริการในโรงพยาบาลในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อให้การวินิจฉัยโรคถูกต้องและยอมรับผู้ป่วยอย่างที่เป็นตามบริบทนั้นได้มากขึ้น
 
 
 
 
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
                      1. เพื่อพัฒนาแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย (cultural formulation interview) ฉบับภาษาไทย โดยทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ (Internal Consistency Reliability)
                      2. เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วยในบริบทสังคมไทย
                      3. เพื่อปรับแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย ที่แปลเป็นภาษาไทย ให้มีการใช้ภาษาที่ถูกต้องรัดกุม
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
                เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วยที่นำมาแปลเป็นฉบับภาษาไทย โดยศึกษาความตรงตามเนื้อหา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มารับบริการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย ;-
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของวัฒนธรรม
อภิชัย พันธเสน4 กล่าวว่า วัฒนธรรม คือระบบคุณค่าที่รวบรวมได้มาจากประวัติศาสตร์ และเป็นคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และแนวคิดที่สัมพันธ์กันเป็นโครงสร้าง มีผลต่อพฤติกรรมของคนในฐานะปัจเจกบุคคลและคนในหมู่บ้าน ในชีวิตจริงทั้งหมด ดังนั้นวัฒนธรรมจึงไม่ใช่สิ่งเก่า  เช่น ประเพณีต่างๆเท่านั้น คือบทสรุปของความคิดและการปฏิบัติหรือคุณค่าทั้งหมดที่ให้แก่สังคมและส่วนร่วม รวมขึ้นเป็นโครงสร้างทั้งการประกอบอาชีพ ด้านอุดมการณ์ ความเชื่อ และด้านอำนาจการตัดสินใจ การเมือง ทั้งหมดเกี่ยวโยงกันอย่างแยกกันไม่ออก อันเป็นผลจากวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนและสังคม
แบบสัมภาษณ์การก่อรูปแบบทางวัฒนธรรม3
แบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย (Cultural formulation interview) ประกอบด้วย แนวคำถาม 16 ข้อ เพื่อตรวจประเมินเพื่อวินิจฉัยหรือการช่วยเหลือในคลินิก ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่มีผลต่อบริบทของการเจ็บป่วยของผู้รับบริการ
แบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแบบสั้น (brief semistructured interview) เพื่อประเมินปัจจัยทางวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบในผู้ป่วยที่มารับบริการ โดยเน้นไปที่ประสบการณ์ส่วนบุคคลและบริบททางสังคมของปัญหาทางคลินิก สัมภาษณ์เน้นที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการประเมิน โดยใช้มุมมองจากตัวของผู้ป่วยเอง และหลีกเลี่ยงการชี้นำหรือกรอบแนวคิดทางวัฒนธรรมของผู้สัมภาษณ์
                แบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 1) ความหมายของปัญหาในเชิงวัฒนธรรม (Cultural definition of the problem) 2) การรับรู้ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับสาเหตุ, บริบทและแหล่งสนับสนุน (Cultural perceptions of cause, context, & support) 3) ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการจัดการปัญหาของตนเองและการหาความช่วยเหลือในอดีต (Cultural factors affecting self-coping & past help seeking) 4) ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อหาความช่วยเหลือในปัจจุบัน (Cultural factors affecting current help seeking)
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
1. Kleinman A.,Eisenberg L, Good B. (1978).Culture, illness, and care: clinical lessons from anthropologic and cross-cultural research. Ann Intern Med  1978; 88:251-8.
2. Conrad, Peter and Kristin Barker. (2010). “The Social Construction of Illness: Key Insights and Policy Implications.” Journal of Health and Social Behavior 51:67–79.
3. Association, A. P. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,  Fifth Edition  (DSM-5).
4. มงคล  พนมมิตร. (2551). การดำรงอัตลักษณ์ของชุมชนกลุ่มน้อยในภาคเหนือ.วิทยานิพนธ์ปริญญศึกษาศาสตรมหาบันฑิต.สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ,บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย ซึ่งผ่านการศึกษาความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
2. ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย ที่มารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เพื่อทราบถึงสาเหตุการเกิดโรคและเป็นแนวทางในการประกอบการวินิจฉัยโรค
 
 
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
                      การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบทความและรายงานวิจัย โดยนำผลการวิจัยจัดทำรายงานการวิจัยและเขียนบทความวิจัย ถ่ายทอดผ่านเวทีสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล
                       ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
                                         ผู้มารับบริการที่มารับบริการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
                      กลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จำนวน   290   คน โดยคำนวณจากสูตรยามาเน่ โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งสูตรในการคำนวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ                       
สูตร  n = N
1+N(e)2
เมื่อ n = ขนาดตัวอย่าง
     N  = จำนวนประชากรที่ทราบค่า
     e  = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ซึ่งกำหนดระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ5% จะได้ค่า .05
                                การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             - เป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จนถึง 60 ปี
             - สามารถสื่อสารกับผู้วิจัยได้ ไม่เป็นใบ้หรือหูหนวก
             - เป็นผู้ที่มารับบริการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ครั้งแรก
             - ให้ความร่วมมือในการวิจัย
                       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
                           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย ที่ผู้วิจัยพัฒนาแปลเป็นฉบับภาษาไทย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
                           ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิลำเนา
                           ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย ที่ผู้วิจัยพัฒนาแปลเป็นฉบับภาษาไทย มีข้อคำถาม จำนวน 16 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติดังนี้
1.             ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ด้วยสถิติ ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.             การศึกษาความตรงตามโครงสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) โดยเทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
3.             ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์รูปแบบทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ด้วยสถิติ สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach , s alpha coefficient))
                       การพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ
-                   ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
                                                                ผู้วิจัยแปลแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย ฉบับภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย ครั้งที่ 1 ให้ตรงกับแนวคิดในข้อคำถาม หลังจากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีความชำนาญด้านภาษาทั้ง 2 ภาษา จำนวน 1 ท่าน, ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย จำนวน 2 ท่าน, ตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงตามเนื้อหา และความเหมาะสมของเนื้อหากับบริบททางสังคม วัฒนธรรมของคนไทยและแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษ (Black Translation)
-                ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยศึกษาลักษณะความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) ของเครื่องมือภายหลังจากวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) จึงทำการศึกษาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach, s alpha coefficient)
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วยที่นำมาแปลเป็นฉบับภาษาไทย โดยคณะผู้วิจัย ได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยแปลแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย (Cultural Formulation  interview ) ฉบับภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย ครั้งที่ 1 ให้ตรงกับแนวคิดในข้อคำถาม หลังจากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีความชำนาญ ด้านภาษาทั้ง 2 ภาษา จำนวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรม จำนวน 2 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของเนื้อหากับบริบททางสังคม วัฒนธรรมของคนไทย และแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษ (Back translation) โดยไม่ได้ดูเนื้อหาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ได้แบบสัมภาษณ์รูปแบบทางวัฒนธรรมฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่2
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยนำแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย ภาษาอังกฤษครั้งที่ 2 ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญด้านภาษาทั้ง 2 ภาษา จำนวน 1 ท่าน ทำการแปลเป็นแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย ภาษาไทยครั้งที่ 2 และให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น ตรวจสอบความถูกต้องความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) อีกครั้ง เปรียบเทียบดูความแตกต่าง และทบทวนขัดเกลาภาษาของแบบสัมภาษณ์การก่อรูปแบบทางวัฒนธรรมตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความตรงตามโครงสร้าง  ผู้วิจัยได้นำแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย ไปศึกษาความตรงตามโครงสร้าง โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 290 คน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาความตรงตามโครงสร้าง และประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานวิจัย เพื่อพิจารณาผลการศึกษาความตรงตามโครงสร้าง ด้วย Factor analysis ร่วมกับพิจารณาปรับหรือลดข้อคำถามตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 4 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยศึกษาลักษณะความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) ของเครื่องมือภายหลังจากวิเคราะห์ปัจจัย(Factor analysis) จึงทำการศึกษาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach, s alpha coefficient)
14. ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด)
 
หัวข้อ
ระยะเวลาดำเนินการ
(พฤศจิกายน 2558 – มิถุนายน 2559)
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
1.ประชุมทีมวิจัยเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบและเสนอโครงการเข้าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์                
2.ศึกษาข้อมูล ทฤษฎีงานวิจัย เกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย                
3.ทีมวิจัยประชุมเพื่อแปลแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย                
4. ประชุมที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานเพื่อพิจารณาแบบสัมภาษณ์                
5. ดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ                
6.ทีมวิจัยดำเนินการศึกษาความตรงตามโครงสร้าง และความเชื่อมั่น                
7.วิเคราะห์ข้อมูล                
8.สรุปรายงาน/เผยแพร่                
15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม
                สถานที่ในการเก็บวิจัย ดำเนินการเก็บภายในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของทีมวิจัยทำให้มีความสะดวกในการดำเนินการเก็บข้อมูล
16. งบประมาณของโครงการวิจัย
รายละเอียดงบประมาณการวิจัย  จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ
รายละเอียด จำนวนเงิน
1.                 งบบุคลากร
ค่าตอบแทนผู้วิจัย
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
 
10,000
3,000
2.             งบดำเนินงาน
   2.1 ค่าตอบแทน
(1)       ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา
จำนวน 5 คน x 10 วัน x  600 บาท
(2)       ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล
จำนวน 290 คน คนละ 150 บาท
(3)       ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม
วิทยากรเดี่ยว  จำนวน 1 ชม. ๆ ละ 600 บาท
           วิทยากรกลุ่ม  จำนวน 4 คน x 600  บาท x 6 ชั่วโมง
2.2 ค่าใช้สอย
(1)       ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ฝึกอบรม
-          ค่าอาหาร (จำนวน 15 คน ๆ ละ 150 บาท)
-          ค่าอาหารว่าง (จำนวน 15 คน ๆ ละ 35 บาท)
2.3 ค่าวัสดุ
-          ค่าวัสดุสำนักงาน
-          ค่าจ้างพิมพ์รายงานและค่าทำรูปเล่ม
-          ค่าถ่ายเอกสารเพื่อทบทวนเอกสาร/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
30,000
 
43,500
 
 600
14,400
 
 
4,500
1,050
 
 
5,000
8,000
5,000
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 125,050
17. ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
1.             ได้แบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย ในการสัมภาษณ์ผู้ที่มารับบริการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
2.             สามารถนำแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย ไปใช้ในหน่วยงานอื่นต่อไป
3.             ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยครั้งต่อไป
 
 
 
 
 
 
ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี                 
 

นางสาวเบ็ญจา  นิ่มนวล
หัวหน้าโครงการวิจัย                                                                                                                                   
… 12/ ก.ย./2557…..    

เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 2015-09-10 17:23:45 | ดาวน์โหลด : 1978 | ดู : 1090
 
 

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข