Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด
งานวิจัย
ความชุกและปัจจัยทางอัตลักษณ์วัฒนธรรมของความเจ็บป่วยทางจิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                                                                                            แบบ ว-1 ด
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2556)
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
------------------------------------
ชื่อโครงการวิจัย:
 (ภาษาไทย) ความชุกและปัจจัยทางอัตลักษณ์วัฒนธรรมของความเจ็บป่วยทางจิต
(ภาษาอังกฤษ) Prevalence and cultural identity factors of mental illness
ชื่อแผนงานวิจัย :
 (ภาษาไทย) ความหลากหลายและการประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วยที่มารับบริการสุขภาพจิต
(ภาษาอังกฤษ) Cultural formulation and diversity of patients who derived mental health service
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
                โครงการวิจัยใหม่
                I. ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555-2559)
                - ข้อ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
                - ข้อ 2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง, ข้อ 2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม และข้อ 2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
                II. ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8   (พ.ศ. 2555-2559) 
                - ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
                - กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค
                - แผนงานวิจัยที่ 3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและส่งเสริมการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
                III. ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) 
                - ข้อ 7 การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ
                IV. ความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล
                - นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก : เรื่อง พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
                - นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย
1.รายชื่อคณะผู้วิจัย :นางสาวณัฏฐพัชร  สุนทโรวิทย์ (40%)
                                นายแพทย์พูนพัฒน์  กมลวุฒิพงศ์ (20%)
                                นางสาวเบ็ญจา  นิ่มนวล  (20%)
                                                นางสาวสมจินตนา  สีนอยขาว  (20%)
                                หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัย : งานผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  เลขที่  440 หมู่  4  ตำบลนาอาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย
2. ประเภทการวิจัย :           การวิจัยพื้นฐาน(pure research)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำการวิจัย :  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. คำสำคัญ (Key Words)
                ความเจ็บป่วยทางจิต, อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม,  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
5. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
                วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเรานับแต่เกิดจนตาย  เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของสังคม  เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรู้สึก  นึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกัน  สามารถแก้ไขและซาบซึ้งร่วมกัน  ดังนั้นวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตที่ได้สั่งสม เลือกสรร  ปรับปรุง แก้ไข  จนถือว่าเป็นสิ่งดีงามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและได้ใช้เป็นเครื่องมือ หรือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม1  แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมในบางสังคมค่อนข้างไร้เหตุผล  เมื่อมนุษย์มีการศึกษามากขึ้น  จึงไม่ยอมรับวัฒนธรรมนั้น  ทำให้เกิดความขัดแย้งกับสมาชิกอื่นๆ ในสังคม ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งอาจเผยแพร่ไปยังอีกสังคมหนึ่งได้ บ้างก็ยอมรับค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ บ้างก็ปฏิเสธ  ทำให้ไม่สามารถปรับตัวได้ เกิดความคับข้องใจ  การขัดแย้งต่าง ๆ นานา และความขัดแย้งนี้ทำให้เกิดพฤติกรรมความเครียดขึ้นและมีผลต่อสุขภาพจิตของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมนั้น ๆ2
แต่ในปัจจุบันมีปัญหาทางจิตใจหลายอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม เช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาการติดสุรา ปัญหาทางเพศบางอย่าง และโรคที่พบเฉพาะในบางวัฒนธรรม แต่บางปัญหาก็ยังคลุมเครือ และต้องการการศึกษาต่อไปอีก ปัจจุบันมีความหมายรวมไปถึงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ระดับเศรษฐกิจ ลัทธิการเมือง และกฎหมายด้วย จิตแพทย์หลายท่าน มีความเชื่อว่าวัฒนธรรมและสังคมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางบุคลิกภาพของคนเราตั้งแต่วัยเด็กทีเดียว เพราะสังคมและวัฒนธรรมจะคงอยู่ในตัวบุคคลผู้เลี้ยงดูเด็กและถ่ายทอดไปสู่เด็ก เพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงอาจเป็นสาเหตุของโรคทางจิตเวชได้3
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (cultural identity)  หมายถึง การบ่งบอกตัวตน ที่เป็นผลจากสิ่งที่บุคคลเลือก ทั้งค่านิยม, ความเชื่อ, ประวัติศาสตร์ และขนบธรรมเนียมจากสิ่งแวดล้อมที่บุคคลนั้นถือกำเนิด เป็นคุณลักษณะ (characteristics) ที่พบร่วมกันในกลุ่มวัฒนธรรมของบุคคล4 อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่บอกความหมายในตัวเอง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประกอบด้วยอายุ, เพศภาวะ,รสนิยมทางเพศ, เชื้อชาติ, ชาติพันธุ์, สัญชาติ, ภาษาที่ใช้, ความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณ, สถานะทางเศรษฐกิจสังคม, การศึกษา, ประวัติการย้ายถิ่นฐาน, การผสมผสานทางวัฒนธรรม และระดับความผูกพันของคนในกลุ่ม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตและในบริบททางสังคม ไม่ขึ้นกับตัวบุคคลหรือกลุ่มคน โดยในคน ๆ หนึ่ง อาจจะมีหลายกลุ่มอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้5
เนื่องจากโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลจิตเวช ซึ่งมีผู้มารับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ยังไม่มึข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และน่าสนใจศึกษาว่า มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมบางอย่างที่มีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยทางจิตหรือไม่ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยทางอัตลักษณ์วัฒนธรรมของความเจ็บป่วยทางจิต ในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
6. วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัย
                1. เพื่อศึกษาความชุกของความเจ็บป่วยทางจิตของผู้ที่มารับบริการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
                2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทางจิตของผู้ที่มารับบริการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
                โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (cross-sectional)
8.  ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย
8.1  สมมุติฐานงานวิจัย
                ไม่มี
8.2  กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
               
           
 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
-          เชื้อชาติ
-          ชาติพันธุ์
-          ศาสนา
-          ความเชื่อทางจิตวิญญาณ
-          ภาษา
-          เพศภาวะ
-          รสนิยมทางเพศ
-          อาชีพ
-          ระดับการศึกษา
-          เศรษฐานะ
   
 
ความเจ็บป่วยทางจิต
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง
                9.1 อัตลักษณ์เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะที่แสดงความเป็นตัวตนของชุมชน ที่มีรากฐานมาจากความเชื่อ วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ประเพณี  โดยแสดงผ่าน บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยอุดมคติ  สถานภาพ  และพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมมีความรู้สึกว่าเป็นพวกเรา แตกต่างจากเขา พวกเขา หรือ คนอื่น อัตลักษณ์มีหลายอัตลักษณ์ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวพวกเรา และอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคมซึ่งเป็นตัวกำหนดให้เลือกปฏิบัติการในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ที่เลื่อนไหลตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม
                9.2  วัฒนธรรมอาจเป็นตัวที่ก่อให้เกิดความเครียดได้2 เช่น การรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากเกินไป  หรือการกระทำผิดธรรมเนียมปฏิบัติในวัฒนธรรมไทย  เป็นต้น  ขณะเดียวกันวัฒนธรรมอาจเป็นตัวที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ เช่น เรื่องศาสนา  ความเชื่อ  หรือการปฏิบัติตามพิธีกรรมและประเพณี  จะช่วยให้คลายความหวาดกลัว  ทำให้รู้สึกเป็นสุขใจขึ้น เป็นต้น
                9.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
                - ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ6(2551) ศึกษาเชิงคุณภาพ จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 325 คน ใน 4 หมู่บ้านของจังหวัดขอนแก่น และยโสธร พบว่า มีการรับรู้ภาวะซึมเศร้าผ่านทางภาษาพูดและภาษาท่าทาง ผู้สูงอายุและผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงกับภาวะซึมเศร้าสูงกว่า นอกจากนี้พบว่า การจัดการภาวะซึมเศร้าเป็นเรื่องส่วนตัว และควรจัดการภายในครอบครัวมากกว่า โดยทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ลืมเรื่องที่เป็นปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
- สมพร รุ่งเรื่องกลกิจ และคณะ7(2555) ศึกษาเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ผ่านมุมมองเพศภาวะ ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพศหญิง จำนวน 25 คน พบว่าความเป็นหญิงภายใต้การปฏิบัติตัวตามบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงทำให้ผู้หญิงเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า แก่นสาระที่ค้นพบ ประกอบด้วย 5 ประเด็น คือ เหล้าและมีผู้หญิงเป็นธรรมดาสำหรับผู้ชาย, ความรับผิดชอบต่อครอบครัวไม่มีเวลาหยุด, ความผูกพันแม่ลูก, การตัดใจไม่ได้ และผู้หญิงต้องอยู่ในบ้าน
-สงัน สุวรรณเลิศ8 (2543) ศึกษาเชิงคุณภาพในการศึกษาเรื่องผีเข้าที่มีอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกัน ชาวบ้านมักจะเชื่อว่าผีเป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ ในทางร่างกายถ้าผีเข้าแล้วไม่ออกก็เชื่อกันว่าคน ๆ นั้น จะต้องตายไปหรือในทางจิตใจก็จะกลายเป็นคนที่สติไม่สมประกอบ และเป็นคนวิกลจริตในที่สุด ซึ่งอาการวิกลจริตดังกล่าว ในปัจจุบันเราเรียกว่าเป็นการเจ็บป่วยทางจิตเวชศาสตร์อย่างหนึ่ง
10.  เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
1.มงคล  พนมมิตร(2551).การดำรงอัตลักษณ์ของชุมชนกลุ่มน้อยในภาคเหนือ.วิทยานิพนธ์ปริญญศึกษาศาสตรมหาบันฑิต.สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ,บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2.ณรงค์  สุภัทรพันธุ์, ชยพัทธ์  ชยุพงค์.(2548)  Cultural factor in psychiatry.เอกสารประกอบการประชุม.
3. บทความการดูแลสุขภาพและเคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดี.สาเหตุโรคจิตจากสังคมและวัฒนธรรม.จังหวัดกรุงเทพ .2557. (ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.healthcarethai.com/วัฒนธรรมกับโรคจิต. 26 กรกฏาคม 2557
4. Sadock, B. J. S., Virginia Alcott. (2007). Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry: Lippincott Williams & Wilkins.
5. Sadock, B. J. S., Virginia A.; Ruiz, Pedro. (2009). Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry: Lippincott Williams & Wilkins.
6.ศิริพร  จิรวัฒน์กุล และคณะ.การรับรู้และวิธีการจัดการกับภาวะซึมเศร้าของคน 4 หมู่บ้านในภาคอีสาร.วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย,1(16),229-241,2551
7.สมพร  รุ่งเรื่องกลกิจ, ธรณินทร์  กองสุข, สุพัตรา สุขาว, เยาวเรศ  สุตะโท.เพศหรือหญิงหรือความเป็นหญิงจึงนำมาสู่การเป็นโรคซึมเศร้า.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย,57(1),61-74,2555.
8.สงัน  สุวรรณเลิศ.ผีปอบ ผีเข้าในทรรศนะของจิตแพทย์.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย,45(4) :301-310,2543.
11.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  เช่น  การเผยแพร่ในวารสาร  จดสิทธิบัตร  ฯลฯ  และหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
11.1  ด้านวิชาการ
-  ได้ทราบระบาดวิทยาของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้ที่มารับบริการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
11.2  ด้านนโยบาย
-  เป็นข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ ในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  เพื่อวางแผนให้การบริการและวิจัยต่อไปในอนาคต
11.3  ด้านสังคมและชุมชน
-  เข้าใจและทราบถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยทางจิต
 
 
12.  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
                การนำเสนอผลงานวิจัยโดยการบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในด้านวิชาการเกี่ยวกับความเข้าใจผู้มารับบริการต่อการปฏิบัติงาน ในเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้มารับบริการ
การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบทความและรายงานการวิจัย  โดยนำผลการวิจัยจัดทำรายงานการวิจัยและเขียนบทความวิจัย  ถ่ายทอดผ่านทางสื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและกรมสุขภาพจิต
13.  วิธีการดำเนินการวิจัยและสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล
                ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  เป็นผู้มารับบริการรายใหม่ ณ งานผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ในระยะเวลาที่กำหนดในเก็บวิจัย อายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 70 ปี
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้มีขนาดใหญ่ทำให้ไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน  ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคำนวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งสูตรในการคำนวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ                       
สูตร  n = P(1-P)Z2
    E2
เมื่อ n = ขนาดตัวอย่าง
     P  = สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยกำลังสุ่ม.05
     Z  = ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (ระดับ .05)
     E  =  ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05
แทนค่า  n = (0.5)(1-.5)(1.96)2  
                       (0.5)2
              =  384.16
ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ  5  ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกำหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง 
ตัวแปรที่ศึกษา
                ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้มารับบริการ
                ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความเจ็บป่วยทางจิต
เกณฑ์การคัดเลือกประชากรศึกษา (Selective Criteria)
·       เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา (Inclusion Criteria)
                -สามารถสื่อสารเข้าใจได้
                -ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
·       เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา (Exclusion Criteria)
                -ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่มีพยาธิสภาพในสมองเรื้อรังหรือรุนแรง หรือเป็นมีความเจ็บป่วยทางจิตที่มีสาเหตุทางร่างกาย  เช่น โรคสมองพิการ โรคหลอดเลือดสมอง เนื้องอก โรคติดเชื้อของระบบประสาท โรคพาร์คินสัน โรคลมชัก
                - ผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้มาด้วยสาเหตุจากความเจ็บป่วยทางจิต เช่น ขอใบรับรองแพทย์
                - พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองและผู้อื่น
คำนิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย (Operational definition)
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หมายถึง อัตลักษณ์จากแบบสอบถามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ อายุ, ภาษา, ศาสนา, เชื้อชาติ, ชาติพันธุ์, เพศภาวะ, รสนิยมทางเพศ, การศึกษา, อาชีพ และเศรษฐานะ
ความเจ็บป่วยทางจิต หมายถึง ความเจ็บป่วยทางจิต จากการวินิจฉัยของจิตแพทย์ โดยการวินิจฉัยตามรหัส ICD 10 ในหมวด F1x.xx –F6x.xx
               
                13.1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
                -  แบบสอบถามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีประเด็นสอบถามดังนี้ อายุ, ภาษา, ศาสนา, เชื้อชาติ, ชาติพันธุ์, เพศภาวะ, รสนิยมทางเพศ, การศึกษา, อาชีพ และเศรษฐานะ
                13.2  สถานที่ทำการเก็บข้อมูล
                -  งานผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
                13.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
                -  จัดประชุมหน่วยงานผู้ป่วยนอกและผู้ร่วมเก็บข้อมูลเพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน
                -  ทบทวนเอกสาร ตำราและวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างแบบสอบถามโดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
                -  ดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลผู้ที่มารับบริการรายใหม่  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์โดยผู้เก็บข้อมูลวิจัย
                13.4  การวิเคราะห์ข้อมูล
                -  ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
1.ใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความเจ็บป่วยทางจิตของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.ใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อสรุปผลของประชากร และดู Correlation ของปัจจัยต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความเจ็บป่วยทางจิต โดยสถิติ Chi-square และ Logistic regression
14.  ระยะเวลาทำการวิจัย  และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย
แผนการดำเนินงาน
 
หัวข้อ
ระยะเวลาดำเนินการ
(พฤศจิกายน 2558 – มิถุนายน 2559)
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
1. ประชุมทีมวิจัยเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบและเสนอโครงการเข้าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์              
2.ทีมวิจัยประชุมพิจารณาแบบสอบถามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการวิจัย              
3.ทีมวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูล               
4.วิเคราะห์ข้อมูล              
5.สรุปรายงาน/เผยแพร่              
 
15.  ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ)  ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม
                สถานที่ในการเก็บวิจัย ดำเนินการเก็บภายในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของทีมวิจัยทำให้มีความสะดวกในการดำเนินการเก็บข้อมูล
16.  งบประมาณของโครงการวิจัย
รายละเอียดงบประมาณการวิจัย  จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ
รายละเอียด จำนวนเงิน
1 ค่าตอบแทน  
(1)       ค่าตอบแทนผู้วิจัย 15,000
(2)       ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 10,000
(3)       ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา  
จำนวน 2 คน x 60 วัน x  600 บาท(วันทำงานปกติ) 72,000
จำนวน 8 คน x 10 วัน x 600  บาท(วันหยุดราชการ) 48,000
(4)       ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล  
จำนวน 400 คน คนละ  50 บาท 20,000
(5)       ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม  
วิทยากรเดี่ยว  จำนวน 1 ชม. ๆ ละ 600 บาท 600
           วิทยากรกลุ่ม  จำนวน 4 คน x 600  บาท x 6 ชั่วโมง 14,400
2. ค่าใช้สอย  
(1)       ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ฝึกอบรม
-          ค่าอาหาร (จำนวน 15 คน ๆ ละ 150 บาท)
-          ค่าอาหารว่าง (จำนวน 15 คน ๆ ละ 35 บาท)
 
2,250
525
3. ค่าวัสดุ  
-          ค่าวัสดุสำนักงาน 1,500
-          จัดพิมพ์รายงาน
 
 
 
 
 
 
 
8,000
 
-          ค่าถ่ายเอกสารเพื่อทบทวนเอกสาร/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 5,000
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 197,275
 
17. ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
ผลสำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) เป็นองค์ความรู้ความชุกและปัจจัยทางอัตลักษณ์วัฒนธรรมของความเจ็บป่วยทางจิต ในผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
18.  ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี
 
  พี่แจง.jpg
 

 นางสาวณัฏฐพัชร  สุนทโรวิทย์
หัวหน้าโครงการวิจัย                                                                                                                                                         ..12..../..ก.ย...../.....2557......            
เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 2015-09-10 17:27:06 | ดาวน์โหลด : 2521 | ดู : 1081
 
 

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข