Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด
งานวิจัย
การเข้าใจความหมายและการจัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                                                                                            แบบ ว-1 ด
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2556)
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
------------------------------------
ชื่อโครงการวิจัย :
(ภาษาไทย) การเข้าใจความหมายและการจัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
(ภาษาอังกฤษ) Understanding and coping with illness of depressive patients
ชื่อแผนงานวิจัย :
(ภาษาไทย) ความหลากหลายและการประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วยที่มารับบริการสุขภาพจิต
(ภาษาอังกฤษ) Cultural formulation and diversity of patient who derived mental health service
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
                โครงการวิจัยใหม่
                I. ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555-2559)
                - ข้อ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
                - ข้อ 2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง, ข้อ 2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม และข้อ 2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
                II. ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8   (พ.ศ. 2555-2559) 
                - ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
                - กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค
                - แผนงานวิจัยที่ 3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและส่งเสริมการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
                III. ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) 
                - ข้อ 7 การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ
                IV. ความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล
                - นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก : เรื่อง พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
                - นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย
1. 1. ผู้รับผิดชอบ
                      1. นายแพทย์พูนพัฒน์                 กมลวุฒิพงศ์         (20%)
                      2. นางผ่องพรรรณ                       อ้วนพรมมา          (20%)
                      3. นายชาญชัย                               ธรรมงาม              (20%)
                      4. นางสาววิไลพร                        กุศกร                      (20%)
                      5. นายภูวดล                                                  อ่อนน้อม              (10%)
                      6. นางสาววรีรัตน์                        ซ้อนจันดี               (10%)
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัย : โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
ที่ปรึกษางานวิจัย :               ศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร  จิรวัฒน์กุล
                                                ดร. จิตรศิริ  ขันเงิน
2. ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน (basic research)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำการวิจัย : วิทยาศาสตร์การแพทย์
4. คำสำคัญ (Key Words)
การเข้าใจความหมาย, การจัดการกับความเจ็บป่วย, โรคซึมเศร้า,  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่ทำการวิจัย :
                โรคซึมเศร้า เกิดจากปัจจัยด้านชีวภาพ และปัจจัยทางจิตสังคม ซึ่งรวมไปถึงปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม โดยในแต่ละบุคคลมีการเข้าใจความหมายและการจัดการต่อความเจ็บป่วยต่างกัน เนื่องจากอัตลักษณ์และพื้นหลังทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน ส่งผลให้การแสดงอาการซึมเศร้า ความเข้าใจในสาเหตุของโรคการปรับตัวของความเครียดทางจิตสังคม และการเลือกรูปแบบการรักษาแตกต่างกันไปด้วย
รูปแบบการอธิบายความเจ็บป่วย (explanatory model)  คือ ความเข้าใจและการพยายามอธิบายของผู้ป่วยว่า ทำไมเขาถึงป่วย รูปแบบการอธิบาย ยอมรับความหมายในเชิงวัฒนธรรมของการแสดงอาการเจ็บป่วย หรือ เป็นสำนวนของความเจ็บป่วย (idioms of distress) ในแต่ละคนมีแนวทางเฉพาะในกลุ่มวัฒนธรรมนั้น ๆ เพื่อบอกอาการและพฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงจากค่านิยมทางวัตนธรรม การอธิบายทางวัฒนธรรมของอาการผู้ป่วย อาจจะช่วยบอกถึงบทบาทความเจ็บป่วย (sick role) หรือพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ทำนายได้ รูปแบบการอธิบายความเจ็บป่วยนี้ ประกอบด้วย ความเชื่อของผู้ป่วยเกี่ยวกับพยากรณ์โรค และทางเลือกการรักษาที่ผู้ป่วยจะเลือก การอธิบายของผู้ป่วยนี้อาจจะกำกวมหรือชัดเจน และอาจจะมีหลายความคิดซึ่งขัดแย้งกับคนอื่น การเข้าใจรูปแบบทั้งหมดนี้ ควรเป็นที่ยอมรับทั้งแพทย์และผู้ป่วย ที่เห็นเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งมีทั้งกลุ่มอาการที่จะรักษาและแนวทางรักษาที่จะใช้1
                มีการศึกษาด้านอาการในโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยไทย2 พบว่าผู้ป่วยมีอาการรู้สึกผิดในสัดส่วนใกล้เคียงกับที่พบในทางตะวันตก แต่เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดแล้ว พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่เชื่อมโยงความรู้สึกผิดกับความรู้สึกว่าตนเองอาจทำความผิดบาปในชาติก่อนไว้หรือมีกรรมเก่า ซึ่งความรู้สึกนี้อาจมิใช่ความรู้สึกผิดในลักษณะที่พบบ่อยในผู้ป่วยกลุ่มโรคซึมเศร้าดังที่พบในทางตะวันตก
                อีกการศึกษาหนึ่ง3 พบว่า คนในภาคอีสานมีการรับรู้ภาวะซึมเศร้าผ่านทางภาษาพูดและภาษาท่าทาง ผู้สูงอายุและผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงกับภาวะซึมเศร้าสูงกว่า นอกจากนี้พบว่า การจัดการภาวะซึมเศร้าเป็นเรื่องส่วนตัว และควรจัดการภายในครอบครัวมากกว่า โดยทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ลืมเรื่องที่เป็นปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
                เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใจความหมายและการจัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ซึ่งมีลักษณะผู้ป่วยที่มีลักษณะชาติพันธุ์ที่หลากหลาย การวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในเชิงปรากฏการณ์วิทยาและชาติพันธุ์วรรณนา เพื่อเข้าใจความหมายและการจัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่มีอาการรุนแรงส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วย รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
                - เพื่อศึกษาการเข้าใจความหมายเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
                - เพื่อศึกษาการจัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
                การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative study) จะศึกษาเฉพาะผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เท่านั้น
8. กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
                การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอิงกรอบแนวความคิดของปรากฏการณ์วิทยา เพื่อทำความเข้าใจการเข้าใจความหมายและการจัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และแนวความคิดชาติพันธุ์วรรณนาในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเชื่อเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ โดยแนวคำถามที่ใช้อิงมาจากแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย (cultural formulation interview) เป็นแนวทางสัมภาษณ์ของ ซึ่งทำให้เข้าใจอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม, คำอธิบายอาการทางวัฒนธรรม, ปัจจัยทางวัฒนธรรมซึ่งมีผลต่อการปรับตัวต่อความเครียดทางจิตสังคม รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
 
9. ทบทวนวรรณกรรม :
                - มาโนช หล่อตระกูล และคณะ2 ศึกษาอาการรู้สึกผิดของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เปรียบเทียบกับผู้ป่วยโรคจิตเภท ผู้ป่วยกลุ่มโรควิตกกังวล และบุคคลปกติ กลุ่มละ 50 คนในผู้ป่วยนอกของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยใช้แบบสอบถาม Thai Depression Inventory และแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้สึกผิด พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มโรคซึมเศร้ามีระดับอาการรู้สึกผิดและมีระดับภาวะซึมเศร้าสูงกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ และบุคคลปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันระหว่างอาการรู้สึกผิดกับระดับภาวะซึมเศร้า ผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่าทั้งความรู้สึกผิดในปัจจุบัน และความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของบาปกรรมนั้น ต่างก็สามารถพบได้ในผู้ป่วยทางจิตเวชกลุ่มต่างๆ รวมทั้งคนปกติ และเป็นอาการที่มีความสัมพันธ์กับระดับภาวะซึมเศร้ามากกว่าการวินิจฉัยโรค ดังนั้น ปัจจัยในด้านการวินิจฉัยไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ หากแต่น่าจะเป็นปัจจัยอื่น เช่น ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ หรือเจตคติต่อตนเอง การศึกษานี้บ่งว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะในวัฒนธรรมที่มีความเชื่อในเรื่องศาสนาแตกต่างกัน
                - ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ3 ศึกษาเชิงคุณภาพ จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 325 คน ใน 4 หมู่บ้านของจังหวัดขอนแก่น และยโสธร พบว่า มีการรับรู้ภาวะซึมเศร้าผ่านทางภาษาพูดและภาษาท่าทาง ผู้สูงอายุและผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงกับภาวะซึมเศร้าสูงกว่า นอกจากนี้พบว่า การจัดการภาวะซึมเศร้าเป็นเรื่องส่วนตัว และควรจัดการภายในครอบครัวมากกว่า โดยทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ลืมเรื่องที่เป็นปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
- สมพร รุ่งเรื่องกลกิจ และคณะ4 ศึกษาเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ผ่านมุมมองเพศภาวะ ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพศหญิง จำนวน 25 คน พบว่าความเป็นหญิงภายใต้การปฏิบัติตัวตามบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงทำให้ผู้หญิงเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า แก่นสาระที่ค้นพบ ประกอบด้วย 5 ประเด็น คือ เหล้าและมีผู้หญิงเป็นธรรมดาสำหรับผู้ชาย, ความรับผิดชอบต่อครอบครัวไม่มีเวลาหยุด, ความผูกพันแม่ลูก, การตัดใจไม่ได้ และผู้หญิงต้องอยู่ในบ้าน
                - ในคู่มือ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition  (DSM-5)5 มีแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย (cultural formulation interview) เป็นแนวทางสัมภาษณ์ของ ซึ่งทำให้เข้าใจอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม, คำอธิบายอาการทางวัฒนธรรม, ปัจจัยทางวัฒนธรรมซึ่งมีผลต่อการปรับตัวต่อความเครียดทางจิตสังคม รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
 
10. เอกสารอ้างอิง:
1. Sadock, B. J. S., Virginia A.; Ruiz, Pedro. (2009). Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry: Lippincott Williams & Wilkins.
2. มาโนช หล่อตระกูล, อ. บ. (2542). อาการรู้สึกผิดในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เปรียบเทียบกับผู้ป่วยโรคจิตเภท ผู้ป่วยกลุ่มโรควิตกกังวล และบุคคลปกติ. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 44(1), 30-37.
3. ศิริพร จิรวัฒน์กุล, จ. ม., ประสบสุข ศรีแสนปาง, สุวดี ศรีวิเศษ, จินตนา พลมีศักดิ์, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, วัชนี หัตถพนม, อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ, พิศมัย รัตนเดช, ธีราภา ธานี, สุปราณี รวมธรรม. (2551). การรับรู้และวิธีการจัดการกับภาวะซึมเศร้าของคน 4 หมู่บ้านในภาคอีสาน. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 1(16), 229-241.
4. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, ศ. จ., ธรณินทร์ กองสุข, , & สุพัตรา สุขาวห, จ. ล., เยาวเรศ สุตะโท. (2555). เพศหญิงหรือความเป็นหญิง...จึงนำามาสู่การเป็นโรคซึมเศร้า. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 57(1), 61-74.
5. Association, A. P. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,  Fifth Edition  (DSM-5).
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ด้านวิชาการ
                -ทราบการเข้าใจความหมายและการจัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
ด้านนโยบาย
                - เป็นข้อมูลพื้นฐานเชิงคุณภาพ ในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เพื่อวางแผนให้การบริการและวิจัยต่อไปในอนาคต
 
 
                ด้านสังคมและชุมชน
                - เข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อความเข้าเข้าใจความหมายและการจัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
12. แผนการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย :
                นำเสนอข้อค้นพบให้กับผู้ให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ การตีความของผู้วิจัย
13. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
สนามหรือสถานที่วิจัยหลัก หอผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant)
เป็นผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า โดยจิตแพทย์ ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ อยู่ในช่วงอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในช่วงเวลาที่กำหนด
ใช้หลักเลือกผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลายมากที่สุด (maximum variation sampling) เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้อย่างครอบคลุมเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด เลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีความแตกต่างให้มากที่สุดทั้งในแง่ของภูมิหลังและประสบการณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปร
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ, อายุ, เชื้อชาติ, ภาษา, ภูมิลำเนา, ศาสนา, อาชีพ, การศึกษา, รายได้, รสนิยมทางเพศ และเพศภาวะ
ทีมผู้วิจัยผ่านการอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ จากแผนการฝึกอบรมนักวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แนวคำถามที่ใช้อิงมาจากแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย (cultural formulation interview)
การเก็บรวบรวมข้อมูล        ทีมผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ อยู่ในช่วงอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยผู้ป่วยได้รับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลแล้ว เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ก่อนผู้ป่วยกำลังจะได้รับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลประมาณ 1 สัปดาห์ และในการนัดติดตามการรักษาครั้งแรกที่แผนกผู้ป่วยนอก ผ่านวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก, สัมภาษณ์ผู้ดูแลหรือครอบครัวของผู้ป่วย, สัมภาษณ์กลุ่มชุมชนของผู้ป่วย และเก็บข้อมูลพื้นฐานจากเวชระเบียนของผู้ป่วย นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
                วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 7 ขั้นตอนของ Colaizzi’s method คือ
1) อ่านข้อความที่ถอดจากเทปเสียงจากการสัมภาษณ์อย่างละเอียด
2) code คำพูด หรือประโยคที่สำคัญหรือพูดถึงบ่อย ๆ ออกมาก
3) สร้างดัชนีจากข้อความโดยอิงแนวคิด รูปแบบทางวัฒนธรรม
4) จัดประเภท ทำหมวดหมู่ข้อมูล จากดัชนีประมวลข้อมูล
5) ตีความ เชื่อมโยงประเภท และหมวดหมู่ข้อมูล
6) หาความหมายของคำ เหตุการณ์ หรือวาทกรรมที่ค้นพบ
7) นำเสนอข้อค้นพบให้กับผู้ให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ การตีความของผู้วิจัย
การตรวจสอบข้อมูล
ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลโดยการศึกษาประเด็นเดียวกัน แต่ใช้ข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย แหล่งข้อมูลในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาที่ต่างกัน สถานที่ต่างกัน ผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลต่างกัน
2. ใช้วิธีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 2 วิธีขึ้นไปในการเก็บข้อมูลที่ศึกษาในประเด็นเดียวกัน
3. ใช้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีความเชี่ยวชาญต่างสาขากันมาพิจารณาข้อมูล ผลการวิเคราะห์ประเด็นเดียวกัน เพื่อให้ได้คำอธิบายปรากฏการณ์ที่มีหลากหลายมุมมอง
4. ใช้ทฤษฏีหรือแนวคิดหลาย ๆ อย่างมาพิจารณา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในประเด็นเดียวกัน เพื่อให้การอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษากระจ่าง ชัดเจน ครบถ้วนทุกมิติ
14. แผนการดำเนินงาน :-
 
หัวข้อ
ระยะเวลาดำเนินการ
(พฤศจิกายน 2558 – มิถุนายน 2559)
 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
1. ประชุมทีมวิจัยเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบและเสนอโครงการเข้าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์                
2.ทีมวิจัยประชุมพิจารณาแนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ป่วย, ผู้ดูแลและครอบครัว, ชุมชน                
3.ทีมวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูล การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก                
4.วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนข้อค้นพบ                
5. จัดประชุมเวทีสาธารณะ เพื่อนำเสนอข้อค้นพบและรับฟังข้อคิดเห็น ทั้งเวทีในกลุ่มผู้ป่วย, ผู้ดูแลและครอบครัว และชุมชน                
5.สรุปรายงาน/เผยแพร่                
                   
15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย :
                - สถานที่หรือสนามที่วิจัย ทำในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นสถานที่ทำงานของทีมวิจัยเอง จึงค่อนข้างสะดวกในการเข้าถึงสนามวิจัย
                - ที่ปรึกษางานวิจัย เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้ทีมวิจัยได้
 
16. งบประมาณ:
                - ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัย                        2 คน x 20,000                                                    40,000   บาท
                - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของวิจัย              60           บาท/คน/ครั้ง x 10 คน x 20 วัน      84,000 บาท
                - ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล                                    100         บาท/คน/ครั้ง x 40 คน                       4,000 บาท
                -ค่าที่พัก                                                                 1,500     บาท/วัน x 10 วัน x 6 คน                  90,000 บาท
                - ค่าวัสดุ                                                                                                                                                1,500     บาท
                - ค่าถอดเทป                                                         400         บาท/ชม. X 10 วัน                              4,000 บาท
- ค่าวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ                                                                                                       5,000     บาท
                - ค่าจัดทำรายงานวิจัย                                                                                                                         5,000     บาท
                - ค่าพิมพ์รายงานวิจัย                                                                                                                         10,000   บาท
                - ค่าบริการจัดการโครงการ                                                                                                               1,000 บาท
                - ค่าสำเนาเอกสาร                                                                                                                               3,000     บาท
                - ค่าแปลบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ                                                                                 800 บาท
รวม                                                                                                                                        248,300 บาท
 
 
 
 
 
 
17. ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ :
ได้ผลสำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) เป็นองค์ความรู้ การเข้าใจความหมายและการจัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เพื่อนำไปต่อยอดงานวิจัยในอนาคต
 
ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย
 
(นายแพทย์พูนพัฒน์  กมลวุฒิพงศ์)
…12…./…ก.ย…../…2557……….

เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 2015-09-10 17:52:27 | ดาวน์โหลด : 2614 | ดู : 1958
 
 

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข