Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด
นโยบายกรมสุขภาพจิต

          กรมสุขภาพจิตได้มีการจัดทำ Blueprint for change และกำหนดบทบาทของโรงพยาบาล จิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต ทั้ง 18 แห่ง ให้เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ (Excellence Center) ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขององค์กร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมสุขภาพจิต จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต
          จากการ SWOT Analysis พบว่าสถานการณ์ความไม่สงบทำให้เครือข่ายมีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ในการดูแลช่วยเหลือด้านวิกฤตสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่จากสถานการณ์ความไม่สงบรวมทั้งปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติดทำให้บุคลากรในระบบสาธารณสุขต้องพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางาน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายภาคส่วน เช่น กระทรวง จังหวัด และงบประมาณพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งถือเป็นโอกาสพัฒนาขององค์กรให้เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ (Excellence Center) ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงได้การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประกาศเป็นนโยบายขององค์กร ดังนี้ “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติน้ำมือมนุษย์ของประเทศ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12”  
          ดังนั้นโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์จึงได้มีการพัฒนาระบบบริการ องค์ความรู้ นวัตกรรม หลักสูตรฝึกอบรม และฐานข้อมูลด้านภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของบุคลากรในระบบสาธารณสุขทั้งในหน่วยงานและเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช (Excellence center) โดยอาศัยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้มิติดังต่อไปนี้
1. Medical Service Center มีความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช จัดรูปแบบบริการเพื่อตอบสนองการพัฒนา วิจัยและผลิตนวัตกรรม
2. Training Center เป็นแหล่ง/ศูนย์กลางศึกษาอบรม
3. Research and Development Center มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและพัฒนา
4. Referral center เป็นแหล่งรับส่งต่อผู้ป่วย
*********************************************************************************************

 
Clinical Practice Guideline : งานวิจัย :
-
-
-
-
หลักสูตร : องค์ความรู้ :
-
-
-
-

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข