Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประสาทจิตเวชศาสตร์ (Neuropsychiatry)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ที่ได้รับอนุญาตจากวิทยากร)

เรื่อง

วิทยากร

Update on Schizophrenia from the epidemiological perspective

นพ. สุทธา สุปัญญา
อาจารย์จิตแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

Cognitive deficits and functional outcome in schizophrenia

ผศ.นพ. วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
อาจารย์ ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล


 
The Neuroscience Symposium ครั้งที่ 3
เรื่อง New Trends in Psychiatric Treatments:
Non-Pharmacological Approaches

:เอกสารประกอบการบรรยาย (ที่ได้รับอนุญาตจากวิทยากร)
 
 • New Trends in Psychiatric Treatments
  โดย รศ.ดร. นัยพินิจ คชภักดี
  กรรมการสภาวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  อาจารย์พิเศษ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Transcranial magnetic stimulation in Psychiatry
  โดย รศ.นพ. ชวนันท์ ชาญศิลป์
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Deep Brain Stimulation in Psychiatry
  โดย พญ. อรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • Update in Electroconvulsive therapy
  โดย ผศ.นพ. พิชัย อิฏฐสกุล
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Psycho-surgery
  โดย ผศ.นพ. บรรพต สิทธินามสุวรรณ
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
สัมมนาวิชาการBrain and Mind Forum ครั้งที่ 4
:เอกสารประกอบการบรรยาย (ที่ได้รับอนุญาตจากวิทยากร)
 

The Neuroscience symposium ครั้งที่ 2 เรื่อง Addicted Brain: เอกสารประกอบการบรรยาย 
Neuro biological of learning and memory
รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
/userfiles/Neurobiological Bases of Learning and Memory.pdf
Multiple Intelligence
ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ
/userfiles/Multiple Intelligence.pdf
Learning and Memory throughout the lifespan
ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
/userfiles/Learning and Memory throughout the lifespan.pdf
Overview in Dementia
พ.ท.หญิง พญ.ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร
/userfiles/Overview in dementia.pdf
Learning Disorder
รศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์
/userfiles/Learning disorder.pdf
Brain Training
อ.ดิลก บุญเนตร
/userfiles/Brain Training.pdf
Exercise and memory
รศ.ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์
/userfiles/Exercise and memory.pdf
 

Clinical Practice Guideline : งานวิจัย :
-
-
-
-
-
หลักสูตร : องค์ความรู้ :
-
-
-
-
-
-

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข