Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด
About1. พัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ของประเทศโดยบูรณาการงานบริการ งานวิจัย และงานฝึกอบรม เพื่อใช้เป็นฐานการสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ทั้งในและต่างประเท
3. ประสานและรวบรวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ให้ครอบคลุมมิติการส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพ


ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์จัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบใน 3 มิติ ดังนี้
1.Research and Development Center

เป็นศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานวิจัยโดยใช้ปัญหาทางคลินิกในบริบทของผู้มารับบริการปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ณ โรงพยาบาลสวนปรุงและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นพื้นฐานการวางแผนศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ระดับประเทศ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ระดับประเทศ
2.Training Center
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี ผ่านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อให้บุคลากรด้านสุขภาพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ให้การสนับสนุนและประสานการพัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3.Database and Planning Center
เป็นศูนย์กลางข้อมูล/สารสนเทศด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์


1. มีผลงานวิจัยที่สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี
2. ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี
3. ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติโดยเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวาจา หรือโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการดื่มสุรา อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี
4. มีการศึกษาวิจัยร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศอย่างน้อย 1 เรื่อง
5. มีทำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 หลักสูตร
6. มีการจัดทำฐานข้อมูลและสถิติ ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวนปรุง1. พัฒนาระบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ร่วมกับทีม PCT Alcohol ทีมนำทางคลินิกและผู้ปฏิบัติงาน Supra Specialist Service
2. พัฒนาบุคลากรภายในสู่ความเชี่ยวชาญด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
3. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/คู่มือ/องค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
4. พัฒนาผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ การฝึกอบรม และงานวิจัยด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

Excellence Center for Alcohol-Related Disorders (ECARD)

The Excellence Center is responsible for analyzing, planning and coordinating to support and develop outstanding treatment for people with mental health problem who are affected by alcohol-related disorders.

Aims

1.
To gain better understanding in how alcohol-related disorders related to people with mental health problem using clinical approaches. This will be done through research and provide counseling and treatment for people suffering from mental health problem due to alcohol-related disorders.
2.
To promote and cooperate with other health institutes to resolve issues arise from alcohol-related disorders both domestically and internationally.
3.
To coordinate and collect data related in solving alcohol-related disorders problem by supporting, preventing, treating and rehabilitating.

Scope of Services

The Excellence Center for Alcohol-Related Disorders was established on October 2013 which consist of 3 sectors, which are:

1) Research and Development Sector
 

Specialize center for research using clinical cases of alcohol dependence at Suanprung Psychiatric Hospital and acquiring locals to form the clinical models for alcohol dependence treatment.

2) Training Sector
 

To share the knowledge and technology by providing training, seminars and conferences for both health and other associate professionals to improve the understanding on the prevention and treatment for alcohol dependence. This service will be provided to both within and outside the organization.

3) Database and Planning Sector
  To establish the database on the information collected on alcohol dependence treatment.

Quality measurement (According to the Quality Indicators to demonstrates the center overall performance.)

1)
Provide at least two outstanding research works yearly that have a big impact on alcohol-related disorders.
2)
Provide at least one publication yearly in national and international levels.
3)
Provide at least two recognized research works yearly through oral or poster presentation in national and international conferences that related to alcohol dependence problem.
4)
Provide corporate research work with other international collaborator, at least one project yearly.
5)
Provide training program in alcohol dependence treatment at least one course yearly.
6)
Published database and statistic collected from alcohol dependence patient on the Suanprung Psychiatric Hospital website.

Continue development plan

1)
Develop the system for alcohol dependence treatment with PCT Alcohol Clinic and Supra Specialist Service.
2)
Develop the staff members’ skill in alcohol dependence treatment.
3)
Develop the training program, publication and knowledge in alcohol dependence treatment.
4)
Develop the academic and research works in alcohol dependence treatment.
5)
Develop information technology (IT) to support service, training and research in alcohol dependence treatment.
 

Excellence Center โรงพยาบาลสวนปรุง @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข