Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด
แหล่งทุนวิจัย
ลำดับ แหล่งทุน ชื่อทุน ระยะเวลาเปิดรับ
1 แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)
 
  ตลอดปี
2 สำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ (วช)
 
*ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า ก.ค. - ส.ค.
3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
*โครงการชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ "สมุนไพร ยารักษาโรคและสารเสริมสุขภาพ" *ทุนส่งเสริมนักวิจัยใหม่  ส.ค. - ก.ย.
4 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
 
*ทุนวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตลอดปี
5 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา * ทุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และNational Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2559 มี.ค. - พ.ค. 58

Excellence Center โรงพยาบาลสวนปรุง @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข